Bab 7.3 TREN PENGGUNAAN MEDIA PENDIDIKAN DI MALAYSIA

PENDAHULUAN

Di institusi pendidikan, program media pendidikan diharap dapat membantu pengajaran dan pembelajaran, latihan dan penyelidikan. Contoh perkhidmatan yang ditawarkan adalah:

(a) Penerbitan bahan pembelajaran.

(b) Membekalkan maklumat menerusi bahan cetak dan bukan

(c) Pinjaman perkakasan media.

(d) Perkhidmatan nasihat dan rundingan tentang reka bentuk

pengajaran.

(e) Penyebaran maklumat.

(f) Memberi latihan kepada pelatih/guru dalam reka bentuk, pembinaan dan perlaksanaan latihan dan pengajaran.

 

PRODUK DAN PROSES TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN DI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI

1. Produk Teknologi :

(a) Hipermedia/hiperteks (internet, home page, www dan lain-

lain).

(b) Perisian pembelajaran bantuan komputer.

(c) Pita video.

(d) Slaid.

(e) Modul

(f) Transparensi.

(g) Kaset audio

2. Proses Teknologi:

(a) Sistem telesidang komputer.

(b) Sistem telesidang video.

(c) Sistem telesidang audio grafik.

(d) Sistem audio tutorial.

(e) Pembelajaran koperatif.

(f) Kaedah pengajaran kendiri bermodul.

(g) Amali/tunjuk cara.

(h) Pengajaran informal (tepi katil).

(i) Penasihatan.

(j) Seminar.

(k) Tutorial.

(l) Kuliah.

 

Contoh-contoh Inovasi Teknologi Pengaiaran
Dalam sistem pendidikan, terdapat banyak inovasi yang cuba dilaksanakan di sekolah atau di institusi pengaijian tinggi. Berikut adalah beberapa contoh inovasi teknologi pengajaran yang telah dan sedang dilaksanakan di sekolah atau di institusi pengajian tinggi.

1. Pengajaran tradisional (kapur tutur seperti perbincangan/kuliah/tutorial).
2. Radio Pcndidikan.
3. TV Pendidikan
4. Penggunaan projektor overhed.
5. Pendidikan jarak jauh.
6. Pengajaran terancang.
7. Pengajaran berpasukan.
8. Kaedah audio-tutorial.
9. Strategi pengajaran kumpulan.
10. Bahan Inspire.
11. Penghasilan modul pengajaran.
12. Kaedah telesidang audio.
13. Penggunaan pelbagai media.
14. Pusat sumber sekolah.
15. Pelaksanaan konsep 5P dalam pengajaran KBSR.
16. Pusat Sumber Daerah/Pusat Kegiatan Guru.

17. Pusat Sumber Pendidikan Negeri.
18. Pendekatan sistem dalam pengajaran.
19. Kelab komputer sekolah.
20. Pengajaran berbantu komputer.
21. Pengajaran usaha sama.
22. ICaedah telesidang video.
23. Penggunaan video interaktif.
24. Hipermedia/hiperteks/multimedia.
25. Sekolah bestari.
26. Penggunaan internet dalam pendidikan.

Dari segi kurikulum terdapat inovasi kurikulum seperti pendidikan vokasional, pendidikan prasekolah, pendidikan komputer, teknologi maklumat, kurikulum bestari dan sebagainya. Inovasi-inovasi yang dinyatakan di atas adakala dilaksanakan secara sukarela atau atas inisiatif sendiri iaitu berasaskan kepada keperluan sesuatu institusi pendidikan. Penubuhan kelab komputer sekolah ditu-buhkan atas pilihan sendiri. Ada juga jenis inovasi yang dilaksanakan secara fait accompli iaitu atas arahan daripada pihak atasan. Perubahan ini dilakukan tanpa rundingan dengan pihak penerima atau pengg,una sePerti inovasi pengajaran dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).

Faktor-Faktor Penerimaan Dan Penyebaran Inovasi Pendidikan. Tidak semua inovasi pendidikan boleh diterima dan dilaksanakan penerimaan dan perlaksanaan sesuatu inovasi mengikut Rogers (1971, 1983, 1995) bergantung kepada lima pembolehubah:
1. Atribut atau ciri inovasi.
2. Jenis keputusan inovasi.
3. Saluran komunikasi
4. Sifat semula jadi sistem sosial.
5. Peranan agen perubahan.

Atribut Inovasi:
Inovasi yang mudah diterima harus mempunyai ciri-ciri seperti ia hendaklah mempunyai kelebihan relatif, serasi dengan penerima tidak menimbulkan kerumitan, mudah untuk percubaan dan mudah untuk pemerhatian. Contoh-contoh inovasi yang mempunyai ciri-ciri di atas seperti berikut: Kelebihan relatif. Menjelaskan sejauh mana idea, amalan atau bahan penyebaran alat itu akan menjadi lebih baik. relatif yang lebih baik kepada guru maka kadar penerimaan dan han itu serasi atau seakan-akan sama dengan nilai, pengetahtlan toh jika penggunaan projektor overhed dapat memberi kelebilian sedia ada. Kelebihan relatif ini ialah dari segi ekonomi, status sosial, kemudahan, serta juga perasaan kepuasan. Adalah lebih bukannya kelebihan relatif inovasi secara objektif. Sebagai conbahan yang diperkenalkan lebih baik secara relatif daripada yang berkesan jika kelebihan relatif berkait rapat dengan peribadinya.

 

Updated: October 4, 2017 — 10:56 am