Bab 9.3 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN PERANANNYA DAIAM SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Peranan Pusat Sumber Pendidikan (PSP)

Peranan PSP ialah untuk memastikan para pelajar dan kakitangan menjadi pengguna idea dan maklumat yang berkesan. la dapat disempurnakan dengan:

l. Menvediakan kemudahan yang membolehkan akses fizikal dan intelek kepada bahan-bahan pelbagai tarmat.

2. Menyampaikan pengaiaran bagi memupuk kecekapan dan minat untuk membaca, menonton serta menggunakan maklumat dan idea.

 

Program pusat sumber merangkumi beberapa obiektifspesifik iaitu:

l. Mengadakan akses intelektual kepada maklumat, bagi semua peringkat umur dan semua mata pelajaran dalam kurikulum, melalui kegiatan pembclaiaran yang sistematik.

2. Mengadakan akses tizikal kepada maklumat melalui:

(a) penyediaan sumber-sumber pembelajaran yang berbagai-bagai förmat dan sistem penvampaian yang berteknologi.

(b) kemudahan mendapatkan akses kepada maklumat dan bahan-bahan di luar pusat surnber sekolah seperti piniaman antara perpustakaan, rangkaian maklumat dan pengkalan-pengkalan

data dalam talian serta lain-lain persetuiuan keriasama.

(c) penyediakan kemudahan latihan pengendalian alat untuk menggunakan maklumat dalam sebarang format.

3. Memberikan kepimpinan, pengaiaran dan bantuan nasihat dalam teknologi pengaiaran dan teknologi maklumat serta penggunaan prinsip-prinsip reka bentuk pengaiaran vang baik.

4. Menvediakan sumbcr-sumber dan aktiviti-aktiviti yang dapat menyumbang kepada pembelajaran sepaniang hayat.

5. Menvediakan tempat vang dapat bertüngsi sebagai pusat maklumat di sekolah, di mana kegiatan pembelaiaran bersepadu antara semua mata pelaiaran, semua tahap dan aktiviti pembelajaran seluruh sekolah, dapat dijalankan.

6. Mengadakan bcrbagai sumber dan aktiviti pembelajaran yang menggambarkan kepelbagaian pengalaman, pendapat, perspektif sosial dan kebudayaan, yang dapat menyokong konsep kebebasan intelektual dan akses kepada maklumat dalam sebuah masyarakat demokrasi. Penubuhan 14 buah Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN), 350 Pusat Kegiatan Guru (PKG) dan 8152 pusat sumber sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malavsia serta 600 Pusat Sumber dibawah projek Langkawi aniuran MCA ( Utusan Malaysia, 1993) menuniukkan bahawa Malaysia memberi perhatian yang serius terhadap implikasi dan kepentingan teknologi maklumat dalam

pendidikan di masa-masa hadapan.

 

Peranan Kementerian Pendidikan

Ada dua cadangan yang mungkin boleh dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan untuk menghadapi zaman maklumat:

Pertama, memasukkan kurikulum Teknologi Maklumat(TM) ke dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah ( KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM). Setakat ini, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan ( 1993 ) telah pun mempunyai sukatan pelaiaran TM untuk guru-guru pelatih sekolah rendah. Walaupun pelajaran literasi komputer telah dimasukkan ke dalam KBSM pada tahun 1992, bidang dan tumpuannya adalah lebih kecil dari kurikulum TM (Iihat definisi TM). Jepun telah pun membuat perubahan dalam kurikulum sekolah. Mengikut Nishinosono ( 1992 ), tujuan utama mengkaii semula kurikulum sekolah di Jepun ialah untuk menyesuaikan teknologi maklumat baru dengan kurikulum lama supaya dapat membantu pelaiar menghadapi zaman maklumat. Sebelum ini satu usaha telah diialankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberi penekanan kepada literasi maklumat merentasi kurikulum

(Rita Vixs, 1990).

Kedua, menyelaras dan mewujudkan kerjasama di antara pengeluar/penerbit tilem/video dokumentari seperti Maialah 3 (IV3), Dimensi (WI ), Jendela Dunia (CNN, TV I ), Hari ini Dalam Sejarah dan sebagainya sup-aya program-program pendidikan ini boleh digunakan oleh instirusi-institusi pendidikan. Kcrjasama dan persefåhaman seperti ini telah wujud di Amerika di antara pengeluar tilem/video dokumentari seperti CNN, BBC dan lain-lain lagi. Langkah ini akan memberi

peluang kepada pelaiar memperolehi maklumat yang terkini dan memperkavakan pengalaman pembelaiaran.

Selain peranan sekolah, ibu bapa dan masvarakat setempat harus prihatin terhadap perkcmbangan teknologi maklumat dan kesannya kepada pembelaiaran seumur hidup. Proses pembelaiaran tidak lagi bergantung kepada bilik darjah tetapi akan dipengaruhi oleh perkem-

bangan teknologi malumat. Peluang-peluang pembelajaran tidak terhad dan terkongkong oleh umur, tcmpat, masa dan bentuk. Teknologi maklumat melahirkan suasana pembelaiaran sepaniang hayat.

 

PENUTUP

Kertas kerja ini telah membincangkan dengan ielas definisi teknologi maklumat, perkembangan teknologi maklumat di sekolah, memberi beberapa contoh teknologi maklumat dan mencadangkan peranan yang harus dimainkan oleh pelajar, guru dan Kementerian Pendidikan.

Updated: October 4, 2017 — 2:24 pm