Bab 10.2 PENGGUNAAN PERAIATAN MEDIA DI SEKOLAH MENENGAH

Penggunaan Perakam Kaset Video(VCR) dan Perakam Kaset Audio

Paling menarik dalam kaiian ini ialah perakam kaset video (VCR) dan perakam kaset audio kurang kerap digunakan berbanding dengan siaran televisven dan siaran radio. Alasan vang guru berikan adalah:

I. Penggunaan peralatan VCR atau perakam kaset audio memerlukan bahan-bahan yang telah siap dirakam sama ada pita video atau pita audio. Sekolah tidak diberi peruntukan khas untuk membeli pita kosong atau pita vang telah siap dirakam.

2. Guru kurang menggunakan VCR kerana masalah kemudahan tizikal dan lokasi. Masalah ini lebih ketara bagi sekolah-sekolah menengah besar vang mempunyai sebuah bilik televisyen vang digunakan oleh ramai pelajar. Selain itu, bilik televisven selalu digunakan oleh pelaiar yang mengikuti siaran televisven secara langsung mengikut jadual siaran vang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Akibatnya guru tidak bcrpcluang untuk mcnggunakan rakaman pita video di bilik telexisven.

3. Lokasi pusat sumber atau bilik televisven adalah tidak sesuai dan kawasan sekolah pula adalah terlalu luas. Ini memakan masa untuk pelajar pergi ke pusat surnber arau bilik televisyen untuk

menonton siaran televisven atau rakaman video.

4. Guru tidak mempunvai kemahiran teknikal untuk menggunakan atau menvelenggara peralatan televisven dan VCR. Mereka juga tidak dilatih menggunakan program televisven atau rakaman video secara sistematik dalam pengaiaran.

 

CADANGAN/RUMUSAN

Berasaskan kepada tiniauan soal selidik dan pemerhatian, adalah dicadangkan:

I. Lebih banvak rakaman video dan pita audio harus disediakan. Pihak institusi pendidikan swasta atau kerajaan digalakkan menerbitkan bahan program video atau audio tempatan.

2. Guru harus diberi latihan untuk:

(a) Mengendalikan dan menyelenggara peralatan televisyen dan

(b) Menggunakan siaran dan rakaman audio dan video dalam pengajaran mengikut pendekatan sistem.

(c) menerbitkan atau mengubahsuai bahan video dan audio menggunakan prinsip reka bentuk pengaiaran.

3. Peruntukan khas harus disediakan untuk membaiki, menyelenggara dan membeli bahan gantian atau perisian.

4. Penggunaan siaran televisven dan radio pendidikan disusun semula untuk memberi ruang kepada penggunaan bahan rakaman. Bilik darjah harus diubahsuai untuk dijadikan bilik tontonan

televisyen atau video. Ini bermakna lebih banyak peralatan televisyen dan VCR dibekalkan kc sekolah mengikut bilangan pelajar.

DALAM siri ini saya akan menjelaskan peranan dan sumbangan media

dalam pengaiaran. Perkara yang akan dibincang ialah:

I. Peranan media dalam pengajaran.

2. Bagaimana media dapat membantu guru dalam pengajaran.

3. Sumbangan media dalam pengajaran.

Pada siri yang lepas saya telah membincangkan penggunaan teknologi pendidikan dalam sistem pendidikan. Saya telah memberikan definisi teknologi pendidikan dari sudut yang lebih luas. Pada kali ini saya akan tumpukan kepada satu komponen teknologi pendidikan iaitu peranan dan sumbangan media dalam pengajaran.

 

SECARA UMUM APAKAH PERANAN MEDIA DALAM PENGAJARAN?

Media adalah salah satu komponen teknologi pengajaran. la merupakan alat atau bahan untuk menyampaikan maklumat, pengetahuan atau kemahiran kepada pelajar. Dalam pengajaran ia memainkan beberapa peranan yang boleh menyokong proses pengaiaran. Dalam pengaiaran

ala tradisional meskipun guru meniadi penggerak utama, ia tidak bebas dari menggunakan media. Sekurang-kurangnya guru menggunakan buku teks atau papan kapur untuk mengajar. Malahan dirinya sendiri adalah medium yang menyampaikan maklumat kepada pelajar. Guru menentukan kandungan dan kaedah pengajaran setelah objektif- objektif pengaiaran ditetapkan. Objektif pengaiaran dianalisis berasaskan kepada kandungan dan huraian kurikulum (KBSM atau KBSR).

 

PENUTUP

pada keseluruhannya, penggunaan peralatan media masih rendah di kalangan guru sekolah menengah. Dapatan kaiian menunjukkan sejumlah 172 pelajar (49. I peratus) melaporkan bahawa guru mereka hanya menggunakan peralatan OHP satu kali atau tidak menggunakan langsung sepaniang tahun persekolahan. Kurang daripada 50 peratus guru sekolah menengah menggunakan media dalam pengaiaran.

Updated: October 4, 2017 — 2:20 pm