BAB 4.1 PUSAT SUMBER KELOMPOK (PSK) – KONSEP DAN MODEL

Pengenalan

Perkembangan dalam bidang pendidikan telah memeaksa Kementerian Pendidikan menyediakan kemudahan-kemedahan pengajaran yang baik dan berkualiti. Dsar Kementerian Pendidikan yang pada suatu ketika dahulu mengutamakan peluang-peluang pendidikan yang sama telah berubah kepada menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang bermutu. Sekolah-sekolah di luar bandar diberi perhatian khas dan usaha telah dan sedang dijalankan untuk mencapai matlamat ini. Beberapa perkembangan baru dalam dekad ini (sama ada dalam perancangan atau sudah dilaksanakan) seperti pelaksanaan KBSR (1981) dan KBSM (1989), penubuhan empat buah pusa mata pelajaran Amalan Perdagangan, Kemahiran Hidup, Komputer dan Kajian Tempatan antara lain adalah manifestasi kepada keazaman kerajaan untuk memberi dan menyediakan pendidikan bersesuaian dengan kehendak semasa.

Bagaimanakah peraan guru dalam menghadap perubahan-perubahan baru dalam dekad 90-an ini? Selain perubahan dalam bidang kurikulm dan institusi, para pendidik juga akan menghadapi pelajar yang begitu terdedah dengan komunikasi media baru seperti video, computer dan sebagainya. Alat- alat seperti ini bukan sahhja dapat menarik minat pla malahan dapat menghasilkan suty penhajatan yang menatk dan berkesan. Pelajat akan metasaa bosan dengan kaedah lama iaitu kapur dan tutur (sepanjang waktu). Mereka mahukan alat dan bahan media pengajaran yang berbenik pandang dengar seperti slaid atau video ataupun baan yang berbentuk interaktif seperti video interaktif atau hypermedia.

Untuk menghadapi kaedah pengajaran yang mengutamakan pelbagai media (bahan cetak dan bukan cetak) pihak sekolah terpaska menyusun semula menyediala satu pengurusan pengumpulan dan pengederaan alat dan bhan yang cekap da berkesan. PSS yang wujud di daerah pendidikan seharusnya berkejasama antara satu dengan lain dalam usaha menambakan dan meperlbagaikan koleksi sumber. Pusat Sumber Pendidikan Negeri dan Unit Teknologi Pendidikan boleh menyediakna latikan kemahiran asas (teori dan praktikal) pengurusa sumber-sumber pendidikan dalam Rancangan Asas Teknologi Pengajaran.

Bagi sekolah-sekolah yang suaj mempunyai PSS yang baik ataupun tidak mempunyai PSS terutama sekolah-sekolah di luar bandit disyorkan supaya menubuhkan Pusat Sumber Kelompo (PSK) jika difikirkan perlu. Pusat Sumber kelompok (PSK) boleh dikonsepsikan sebagai tempat di mana guru0guru dalam beberapa buauh sekolah yang berhampiran dalam suatu daerah pendidikan berkumpul dan berbincang perkara perkara yang berkaitan dengan kurikulum, pegajaran dan seumpananya dengan tujuan untuk meningaktkan mutu pengajaran da perbelajaran di sekolah masing-masing. Ia juga boleh merupakan tempat dimana terkumpulnya berbgai-bagai jenis alat dan bahan pengajaran untuk kemudahan guru-guru meminjam dan mengunakan dalam pengajaran.

Selain itu PSK juga boleh dikonsepikan sebagai pusat pengumpulan dan pengederan maklumat mengenai bahan dan alat pengajaran- pembelajaran yang terdapt di sekolah-sekolah sekitarnya atau dari luar kelompoknya. Ataupun PSK juga boleh merupakan tempat di mana guru- guru boleh menghasilkan alat dan bahan mengajaran pembelajaran setempat. Pemilihan dan penerimaan salah satu konsep PSK yang tersebut tadi seharusnya disesuaikan daripada segi matlamat PSK, keperluan pengguna dan keadaan setempat.

 

Rational

Penubuhan PSK bertujuan membantu sekolah sekolah di persekitarannya meninggikan mutu pengajaran dan pebelajaran. Matlamat ini mungkin tercapai lebih-lebih lagi bagi sekolah sekolah yang kecil dan terpencil dimana peluang dan keupayaan untuk menyediakan kemudahan-kemudahan pengajaran-pembelajaran amat terhad. PSK dpat menjalankan aktiviti bertukar atau pinjam alat dan bahan pengajaran (intermedia loan) antara sekolah sekolah atau PSS (jika sudah ada). Hubungan seperti ini dapat menabah dan mempelbagaikan koleksi yang sedia ada. PSK juga dapat mengumpul kepakaran yang ada di tiap tiap sekolah atau menambah dan mempelbagaikan koleksi secara maksimum PSS yang begitu baik dan terkenal dalam sesuatu bidang. Contohnya, katakanlah Sekolah A mempunyai guru yang mahir dalam bahangian penerbitan audio iaitu pengunaan kaset dalam pembelajaran atau mempunyai koleksi carta yang banyak, maka PSK bolehlah menjadi pengurus atau penhubung untuk memyampaikan maklumat atau menyediakan peluang serta kemudahan ini kepada PSS atau sekolah yang lain. Untuk menjayakan PSK ini pada pendapat saya perlu wujud persefahaman dan kerjasama yang erat dengan PSS, Kata sepajat dan kebulatan tekad adalah menhadi teras kepada kejayaan PSK ini.

 

 

 

 

Updated: September 26, 2017 — 12:10 pm