Category: General

Bab 12 STATUS PROGRAM-PROGRAM MEDIA PENDIDIKAN DI INSTITUSI-INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI DI MALAYSIA PENGENALAN

PROGRAM media pendidikan biasanya dirancang dan dilaksanakan oleh pusat teknologi pendidikan menerusi khidmat pusat media/sumber. Di Amerika, terdapat berbagai nama yang diberikan kepada pusat media. Di antaranya ialah pusat bahan pengajaran, pusat sumber pembelajaran dan pusat alat pandang dengar. Mengikut Sun ( 1986), terdapat 56 panggilan kesemuanya, tetapi nama yang paling kerap digunakan ialah pusat […]

Bab 11.2 PERANAN DAN SUMBANGAN MEDIA DALAM PENGAJARAN PENGENALAN

Sejauhmana guru ini dapat memberi perhatian kepada individu atau kumpulan bergantung kepada media yang dihasilkan atau digunakan. Sebagai contoh, jika slaid yang dihasilkan itu adalah untuk membantu guru menjelaskan konsep, maka ia seharusnya digunakan sebagai bahan sokongan kepada guru atau lain-Iain media yang digunakan. Dalam keadaan ini guru hanya mempunyai masa yang singkat untuk memberi […]

Bab 11.1 PERANAN DAN SUMBANGAN MEDIA DALAM PENGAJARAN PENGENALAN

Kemudian guru membuat, membaiki atau mengubahsuai media pengajaran yang akan digunakan dalam pengajaran. Di sini peranan guru masih menjadi penentu atau pemutus kepada keputusan untuk menggunakan media. Dalam hubungan ini pengajaran secara ini dikatakan berasaskan guru. Sebaliknya, sesuatu proses pengajaran mungkin tidak memerlukan seorang guru berada di dalam bilik darjah semasa murid belajar. Pengajaran ala […]

Bab 10.1 PENGGUNAAN PERAIATAN MEDIA DI SEKOLAH MENENGAH

Pendahuluan Pada tahun 1983 konsep pusat sumber sekolah telah diperkenalkan menggantikan konsep perpustakaan tradisional untuk menyokong pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM). Guru digalakkan menggunakan pelbagai media untuk menyokong pengajaran tradisional menggunakan kapur, tutur dan buku teks. Kementerian Pendidikan telah membelaniakan beriuta ringgit untuk membckalkan pusat sumber sekolah […]

Bab 9.3 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN PERANANNYA DAIAM SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Peranan Pusat Sumber Pendidikan (PSP) Peranan PSP ialah untuk memastikan para pelajar dan kakitangan menjadi pengguna idea dan maklumat yang berkesan. la dapat disempurnakan dengan: l. Menvediakan kemudahan yang membolehkan akses fizikal dan intelek kepada bahan-bahan pelbagai tarmat. 2. Menyampaikan pengaiaran bagi memupuk kecekapan dan minat untuk membaca, menonton serta menggunakan maklumat dan idea.   […]

Bab 9.2 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN PERANANNYA DAIAM SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA

PERANAN PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Sistem pendidikan akan mengalami perubahan berikutan dengan per- kembangan teknologi komputer dan telekomunikasi. Perkembangan ini akan mempengaruhi kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran. Sekolah akan dibaniiri Oleh maklumat yang dibawa oleh teknologi-teknologi maklumat baru yang tersebut di atas. Proses pengajaran dan pcmbelajaran memerlukan pendekatan yang lebih inovatif untuk mengambil peluang […]

Bab 9.1 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN PERANANNYA DAIAM SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA

APAKAH TEKNOLOGI MAKLUMAT? SAYA akan jelaskan definisi ini mengikut dua sudut pandangan iaitu pandangan dari golongan pendidikan dan pandangan dari golongan pengurusan dan pentadbiran. Golongan pengurusan mendefinisikan TM sebagai gabungan kemajuan dalam komputer, teknologi elektronik mikro dan telekomunikasi untuk menyalur maklumat supaya dapat membuat keputusan yang tepat. Golongan pendidikan pula mentafsirkan teknologi maklumat sebagai peralatan […]

Bab 8.8 PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DI MALAYSIA DAN TINJAUAN TENTANG KONSEP DAN DEFINISI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI PENGAJARAN

DEFINISI TEKNOLOGI PENGAJARAN Kita selalu mendengar orang menyebut istilah teknologi pendidikan tetapi kurang sekali mendengar orang perkatakan teknologi pengajaran atau sistem-sistem teknologi pengajaran. Sebenarnya terdapat kekeliruan dalam kedua istilah tersebut terutama bagi negara-negara maju yang pesat menggunakan teknologi pengaiaran khususnya dan teknologi pendidikan amnya dalam sistem pendidikan. Bagi negara kita Malaysia, kekeliruan ini masih belum […]

Bab 8.7 PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DI MALAYSIA DAN TINJAUAN TENTANG KONSEP DAN DEFINISI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI PENGAJARAN

Seterusnya, perkembangan teknologi pendidikan mengikut Lumsdaine adalah kerana perkembangan pengaruh-pengaruh berikut:- (a) Kepentingan perbezaan individu dalam pembelajaran seperti alat pengajaran kendiri yang dihasilkan oleh Pressey ( 1950) dan Briggs ( 1960), program bercabang oleh Crowder ( 1959) dan penggunaan komputer dalam pengajaran. (b) Pengaruh sains tingkah laku dan teori-teori pembelajaran seperti pengajaran terancang yang dipelopori […]